Regulament

“A P R O B A T”
la şedinţa Senatului 1/5
al USMF Nicolae Testemiţanu”
din 16.02.2006

Regulamentul De organizare şi funcţionare a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

 1. Dispoziţii generale
  1. Biblioteca Ştiinţifică Medicală (în continuare Biblioteca) este una din subdiviziunile de bază ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, care asigură cu documente şi informaţii procesul educaţional şi ştiinţific în domeniul medicinei, farmaciei şi sănătăţii publice.
  2. Biblioteca îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu strategia ştiinţifică, educaţională şi culturală promovată de Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova, Legea Învăţământului, Legea cu privire la biblioteci, Legea privind accesul la informaţie, Codul cu privire la ştiinţă şi inovare cu modificările şi completările în vigoare, alte acte de reglementare în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării, Hotărârile Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare, Carta Universităţii precum şi prezentul regulament.
  3. Biblioteca promovează principiile accesibilităţii, autonomiei profesionale, libertăţii conştiinţei şi neangajării politice.
  4. Biblioteca este centru biblioteconomic pentru bibliotecile colegiilor de medicină şi bibliotecile instituţiilor curative şi de cercetări medicale din Republică, dirijând metodologic activitatea lor.
  5. Biblioteca nu are statut de persoană juridică, dar poate dispune de atribute, care îi asigură identitatea :
   • foaie cu antet (fără drept de folosire în operaţiile financiare şi bancare);
   • ex-libris;
   • emblemă;
   • ştampile;
 2. Misiunea şi obiectivele
  1. Biblioteca realizează :
   • asigurarea informaţională şi documentară a procesului educaţional şi ştiinţific;
   • asigurarea accesului la informaţie (internă şi externă), prin utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne; formarea culturii informaţionale a beneficiarilor.
  2. Obiectivele Bibliotecii:
   • organizarea colecţiei de documente conform profilului Universităţii şi necesităţilor de informare a beneficiarilor;
   • constituirea, menţinerea şi actualizarea aparatului bibliografic şi informativ;
   • servirea infomaţională şi documentară a beneficiarilor: studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor, corpului profesoral-didactic, cercetătorilor, medicilor practici, farmaciştilor şi altor categorii de beneficiari; garantarea accesului deplin la colecţiile bibliotecii;
   • modernizarea şi automatizarea tehnologiilor bibliotecare în scopul diversificării serviciilor prestate de către bibliotecă şi sporirii calităţii şi eficienţei lor;
   • efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi acordarea asistenţei de specialitate;
   • cooperarea şi coordonarea activităţii cu alte biblioteci şi centre de informare cu scopul asigurării necesităţilor de informare ale beneficiarilor.
  3. Activităţile de bază
   1. Achiziţionează publicaţii din ţară şi din străinătate în conformitate cu programele de studiu şi tematica investigaţiilor ştiinţifice; colecţionează lucrările corpului profesoral didactic, tezele de doctorat şi autoreferatele lor; întreprinde schimb de documente, efectuează evidenţa şi amplasarea colecţiilor; asigură securitatea, conservarea şi restaurarea lor.
   2. Verifică şi casează periodic exemplarele superfluie, publicaţiile perimate şi deactualizate în conformitate cu actele normative în vigoare.
   3. Efectuează prelucrarea analitico-sintetică a documentelor în scopul constituirii aparatului bibliografic informativ; participă la constituirea cataloagelor naţionale.
   4. Prestează gratuit servicii pentru comunitatea universitară:
    • prezintă informaţii exhaustive privind colecţiile de publicaţii prin constituirea, actualizarea şi accesarea aparatului bibliografic informativ;
    • efectuează împrumuturi de publicaţii (pe termen delimitat) din propria colecţie şi din colecţiile altor biblioteci prin împrumutul interbibliotecar;
    • asigură informarea beneficiarilor prin generarea şi achiziţionarea bazelor de date, prin elaborarea şi editarea cataloagelor, bibliografiilor, buletinelor informative, conform procesului educaţional şi ştiinţific.
   5. Asigură condiţii favorabile pentru consultarea publicaţiilor în spaţiile destinate lecturii;
   6. Prestează la cererea beneficiarilor, servicii contra plată în baza Nomenclatorului de servicii plătite, elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   7. Asigură instruirea informaţională a beneficiarilor în scopul formării culturii informaţionale a lor.
   8. Efectuează activităţi de cercetare ştiinţifică, asistenţă metodologică, contribuie la implementarea tehnologiilor şi experienţelor avansate.
   9. Asigură instruirea şi perfecţionarea personalului în domeniul biblioteconomiei şi informării.
   10. Organizează reuniuni şi simpozioane, realizează schimb de experienţă cu instituţii similare, participă la acţiuni de specialitate de rang naţional şi internaţional : colaborează cu asociaţiile profesionale ale bibliotecilor din străinătate: încheie acorduri de colaborare cu structuri şi organizaţii similare din ţară şi de peste hotare în vederea dezvoltării activităţii.
  4. Structura de organizare. Conducere şi personal
   1. Structura de organizare a Bibliotecii este stabilită în baza Structurii-cadru, aprobate de către Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi este aprobată de Consiliul de Administraţie al Universităţii.
   2. Organizarea serviciilor şi oficiilor, distribuirea personalului se efectuează în funcţie de volumul şi complexitatea activităţilor, potrivit prevederilor legale, prin respectarea normelor unitare de structură. Funcţiile serviciilor sunt stipulate în Regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor, aprobate de către directorul bibliotecii.

    Structura organizatorică a Bibliotecii:
    • Serviciul Completare şi Evidenţa Colecţiilor
    • Serviciul Prelucrarea Analitico-sintetică a Documentelor
    • Serviciul Asistenţă Metodologică
    • Serviciul Informatizarea Tehnologiilor de Bibliotecă
    • Serviciul Asistenţă Informaţională şi Bibliografie
    • Serviciul Conservarea Colecţiilor
    • Împrumut de Publicaţii Didactice
    • Împrumut de Publicaţii Ştiinţifice
    • Sala de Lectură nr. 1
    • Sala de Lectură nr. 2
    • Sala de Lectură nr. 3
    • Serviciul INFOMEDICA
     • Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 1
     • Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 2
     • Oficiul Internet nr. 1
     • Oficiul Internet nr. 2
     • Oficiul Internet nr. 3
    • Filiala nr. 1
    • Filiala nr. 3
    • Filiala nr. 4
   3. Dirijarea Bibliotecii este asigurată de directorul bibliotecii, desemnat în post de rectorul universităţii. Directorul reprezintă biblioteca în instanţele superioare, în relaţiile cu alte biblioteci şi instituţii naţionale şi din străinătate, organizează activitatea bibliotecii şi poartă responsabilitate deplină pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor; efectuează politica de personal.
    Activitatea Directorului este reglementată în atribuţiile de funcţie, aprobate de Rectorul Universităţii.
    Directorul este asistat de 4 directori adjuncţi, desemnaţi în post de rectorul universităţii la propunerea directorului bibliotecii. În lipsa directorului bibliotecii, responsabilităţile privind administrarea ţin de competenţa directorilor adjuncţi.
    Activitatea directorilor adjuncţi este reglementată de atribuţiile de funcţie aprobate de Rectorul Universităţii.
   4. Structurile prin care se exercită administrarea colectivă a bibliotecii sunt:
    • Adunarea Generală;
    • Consiliul Administrativ;
    • Consiliul Coordonator.
   5. Adunarea Generală se constituie din personalul bibliotecii şi deliberează asupra unor strategii, programe şi rapoarte de activitate, altor probleme şi se convoacă în funcţie de necessitate:
    • se întruneşte cel puţin o dată pe an şi deliberează asupra problemelor organizatorice;
    • este în drept să ia în dezbatere orice problemă referitoare la activitatea bibliotecii.
   6. Consiliul Administrativ este un organ consultativ pe lîngă administraţia bibliotecii, componenţa căruia se constituie din: directorul general, directorii adjuncţi şi şefii serviciilor bibliotecii.
   7. Consiliul Administrativ:
    • coordonează activitatea administrativă a bibbliotecii;
    • examinează şi ia decizii referitoare la diverse probleme de activitate bibliotecară;
    • efectuează analiza activităţii bibliotecii, stabileşte obiective şi elaborează programe de dezvoltare.
   8. În scopul coordonării activităţii bibliotecii, prin ordinul rectorului, este constituit Consiliul Coordonator, care este un organ consultativ şi contribuie la realizarea obiectivelor şi sarcinilor bibbliotecii.
   9. Consiliul Coordonator este format din 15-17 membri: director, directori adjuncţi, şefii serviciilor bibliotecii şi cadre didactice.
   10. Consiliul Coordonator :
    • deliberează asupra problemelor de organizare a Bibliotecii;
    • asigură interacţiunea bibliotecii cu subdiviziunile universităţii privind completarea şi valorificarea colecţiei, activitatea de informare şi documentare, implementarea tehnologiilor şi tehnicilor informaţionale;
    • examinează probleme specifice bibliotecii şi prezintă propuneri de soluţionare a lor.
   11. Personalul bibliotecii este desemnat în post de rectorul Universităţii la propunerea directorului bibliotecii. Criteriile de bază pentru ocuparea funcţiilor manageriale sunt: formaţia profesională corespunzătoare, cunoaşterea limbii de stat şi cunoaşterea unei limbi moderne.
   12. Numărul de personal şi distribuirea acestuia pe compartimente este determinată de complexitatea şi volumul activităţilor desfăşurate.
   13. Activitatea Bibliotecii se desfăşoară în baza programului anual, aprobat de către rectorul universităţii.
  5. Acoperirea financiară. Baza tehnico-materială
   1. Universitatea asigură :
    • finanţarea completării colecţiei bibliotecii cu documente;
    • spaţiu necesar pentru buna desfăşurare a activităţii;
    • dotarea cu mobilier şi echipament tehnic de performanţă.
   2. Biblioteca îşi poate completa fondurile şi din alte surse în condiţiile stipulate de Legea Învăţământului nr. 547 din 21-07.1995, art. 61, cu modificările şi completările în vigoare şi Legea Republicii Moldova cu privire la biblioteci nr. 286-XIII din 16.11.1994, precum şi alte acte normative.
   3. Mijloacele financiare, provenite din prestarea serviciilor cu plată, sunt utilizate în baza unui deviz de cheltuieli întocmit şi aprobat în baza legislaţiei în vigoare. Beneficiul, provenit din prestarea serviciilor cu plată, este utilizat, în exclusivitate, pentru întreţinerea şi dezvoltarea bibliotecii.
  6. Drepturi şi responsabilităţi
   1. Biblioteca are dreptul :
    • să determine obiectivele, sarcinile şi funcţiile, reflectându-le în cadrul de reglementare, programe de activitate, alte documente de activitate;
    • să elaboreze structura de organizare, statele de funcţii, regulile de utilizare a serviciilor prestate de bibliotecă;
    • să stabilească salariul de funcţie în conformitate cu Reţeaua tarifară unică, în limitele fondului de salarii, suplimentele la salariu, mărimea primelor acordate colaboratorilor;
    • să stabilească mărimea taxei pentru prestarea anumitor servicii în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    • să stabilească modul şi mărimea compensaţiei pentru publicaţiile pierdute sau deteriorate de cititori, să aplice sancţiuni administrative pentru prejudiciile pricinuite bibliotecii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    • să stabilească condiţiile de utilizare a colecţiilor bibliotecii de către beneficiarii externi;
    • să se familiarizeze cu programele şi planurile de studiu, tematica investigaţiilor ştiinţifice realizate în cadrul universităţii;
    • să solicite de la alte subdiviziuni ale universităţii informaţii necesare realizării obiectivelor şi sarcinilor bibliotecii.
   2. Biblioteca este responsabilă de identificarea şi valorificarea potenţialului creativ al personalului de specialitate în scopul optimizării activităţii sale.
   3. Biblioteca este responsabilă de asigurarea integrităţii colecţiilor de documente.
   4. Personalul bibliotecii este responsabil de patrimoniul bibliotecii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   5. Relaţiile de muncă dintre personalul bibliotecii şi universitate sunt reglementate de legislaţia în vigoare.
  7. Dispoziţii finale
   1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu art. 39 din Legea Învăţământului Republicii Moldova şi cu regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a bibilotecilor din instituţiile de învăţământ superior, aprobat de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului şi intră în vigoare din ziua aprobării de Senatul USMF “Nicolae Testemiţanu”.